Tytuł artykułu: Analiza zależności między aktualną wilgotnością gleby a wskaźnikiem opadów uprzednich i temperaturą powietrza

Autorzy: NIEMCZYK, H., KOWALSKA, B., MAJEWSKI, G.

Słowa kluczowe: aktualna wilgotność gleby, opady atmosferyczne, wskaźnik opadów uprzednich, temperatura powietrza

Streszczenie: Celem pracy jest ocena zależności między aktualną wilgotnością gleby oznaczoną laboratoryjnie (W wag.) ze stosowanymi w hydrologii wskaźnikami wilgotności gruntu: wskaźnikiem opadów uprzednich Lambora (IL ) i amerykańskim wskaźnikiem (Ia ) z uwzględnieniem temperatury powietrza. Oznaczenia wilgotności gleby pochodzą z doświadczeń modelowych prowadzonych na polu doświadczalnym Katedry Agronomii SGGW w Chylicach w latach 2001-2009. Dobowe sumy opadów atmosferycznych i średnie dobowe wartości temperatury powietrza pochodzą ze stacji meteorologicznej w RZD Chylice zlokalizowanej w pobliżu prowadzonych doświadczeń. Ocenę wykonano dla gleby o składzie granulometrycznym gliny lekkiej pylastej, a w 2006r piasku gliniastego mocnego. W ocenie statystycznej porównywano zależność parametru stosowanego w określeniu aktualnej wilgotności gleby, wilgotność wyrażaną w procentach wagowych w stosunku do suchej masy gleby (Wwag), od średniej dekadowej temperatury powietrza (T) i jednego z dwóch wskaźników opadów uprzednich. Zastosowano analizę regresji wielokrotnej, w obu przypadkach zaproponowano model liniowy tej zależności. W oparciu o wielkości wyznaczonych współczynników korelacji i determinacji stwierdzono, że zależność między aktualną wilgotnością gleby a temperaturą powietrza i jednym z dwóch wskaźników opadów uprzednich jest bardzo silna, szczególnie dla amerykańskiego wskaźnika opadów uprzednich Ia.

Cytowanie w stylu APA: Niemczyk, H., Kowalska, B. & Majewski, G. (2010). Analiza zależności między aktualną wilgotnością gleby a wskaźnikiem opadów uprzednich i temperaturą powietrza. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (1), 13-19.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Niemczyk, Kowalska & Majewski, 2010), następne powołania: (Niemczyk i inni, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Niemczyk, Hanna, Bogda Kowalska, Grzegorz Majewski. "Analiza zależności między aktualną wilgotnością gleby a wskaźnikiem opadów uprzednich i temperaturą powietrza." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 47 ser., vol. 19, nr 1, (2010): 13-19.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Niemczyk, Kowalska, & Majewski 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Niemczyk_Kowalska_Majewski_2010_PNIKS, author={Niemczyk, Hanna and Kowalska, Bogda and Majewski, Grzegorz}, title={Analiza zależności między aktualną wilgotnością gleby a wskaźnikiem opadów uprzednich i temperaturą powietrza.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN47/A2/art2.pdf}, year={2010}, volume={19 (1)}, number={47}, pages={13-19}}

Pełny tekst PDF


Go Back